Vạch trần và lên án chiến dịch mạ lị và phỉ báng vô căn cứ các thành viên trong Ban Chấp Hành và các thiện nguyện viên Cộng Đồng.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria xin thông báo đến quý vị, một chiến dịch mạ lị và phỉ báng vô căn cứ các thành viên trong Ban Chấp Hành và các thiện nguyện viên Cộng Đồng đang xảy ra với mục đích làm giảm uy tín Ban Chấp Hành và gây thêm sự chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta.