Tuyên cáo của Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu

Vietnamese Museum Australia Ltd (VMA) – Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu – là một tổ chức được thành lập để xây dựng và điều hành một viện bảo tàng có tiêu chuẩn quốc tế.