Tin cập nhật về Viện Bảo Tàng NVTD/ÚC từ Ô. Bruce Mildenhall, Quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ngoài việc Chính phủ Liên bang tài trợ thêm cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu và Hội Đồng thành phố Maribyrnong đã cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị, công trình xây dựng VBT còn có nhiều tiến triển khác.