Thư từ nhiệm của vài thành viên của Ủy Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng và việc sử dụng tên “Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”.

Ngày 11/3/2023, Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã nhận thư từ nhiệm của vài thành viên của Ủy Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng do bà Bé Hà đại diện gởi đến.