Thông Báo Số 1 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử BCH CĐNVTD/VIC nhiệm kỳ 2022-25

Tham chiếu biên-bản buổi họp khoáng-đại của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria ngày 30-7-2022 về việc thành lập Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử (UBVĐ &TCBC) Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria…