Thành lập Tiểu Ban để duyệt xét Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD/VIC

Theo yêu cầu của Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát, cách đây vài tuần Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã họp thảo luận việc thành lập một Tiểu Ban độc lập để duyệt xét việc thực hiện Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng (gọi tắt là ‘Dự Án’) đang gây nhiều hoang mang và mâu thuẫn trong cộng đồng.