SEMVAC thông báo: Nếu RAT nói bạn dương tính Covid, hãy cho Bộ Y tế biết

Chúng ta cần phải cho Bộ Y tế biết, vừa để họ giúp chúng ta nếu cần, vừa để họ đếm thống kê chính xác.