Lao Động Liên bang công bố tài trợ mới $4.7 triệu đôla cho Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu

Tổng Trưởng Đối lập Bộ Đa Văn Hóa Sắc Tộc Sự Vụ, ông Andrew Giles (Đơn vị Scullin) và Dân biểu Liên bang Daniel Mulino (Đơn vị Fraser), vào hôm 7/5 thông báo rằng Chính phủ Lao động Albanese sẽ đầu tư bổ túc $4,700,000 cho Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VMA).