Họp Đại Hội Bất Thường giữ hay bỏ Chương VI Nội Quy 2019

Điều 24 bản Nội Quy năm 2012 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria quy định: “Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người”.