DB Đài Lê: Cộng đồng ‘vẫn phải trả giá’ của việc phong tỏa COVID

Dân biểu Độc lập của đơn vị Fowler, cô Đài Lê, đã xuất hiện trên ABC TV để nói về đánh giá độc lập về phản ứng của Úc đối với đại dịch COVID-19.