Các địa điểm rủi ro lây nhiễm (Chủ Nhật 14/11 @7:40pm)

Các địa điểm sau đây đã xác nhận các trường hợp dương tính đến thăm trong thời kỳ lây nhiễm của họ.