Xổ số cho Viện Bảo Tàng: Kêu gọi đồng hương trên toàn nước Úc ủng hộ chương trình gây quỹ

Viện Bảo Tàng (VBT) người Việt tự do Úc Châu xin thông báo chương trình Xổ số gây quỹ cho công trình xây dựng VBT.