VIDEO: Du học sinh trung học nhục mạ Cờ Vàng tại Marrickville

Vào ngày 02 tháng 5, 2021, chúng tôi nhận được thông tin về đoạn phim đạp lên lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa của một nhóm học sinh tại khu vực Marrickville.