Tường trình: Cuộc họp khoáng đại do BCH-CĐNVTD-VIC tổ chức vào Thứ Bảy 11/11/23

Bài tường trình cuộc họp khoáng đại đặc biệt do BCH-CĐNVTD-VIC tổ chức chiều ngày Thứ Bảy 11/11/2023 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa số 90 Knight Ave North Sunshine từ 2pm-5pm.