Thủ hiến Andrews trình bày chi tiết lộ-trình thoát khỏi phong tỏa tuần tới

Thủ hiến Tiểu bang Victoria, Daniel Andrews cho biết ông sẽ trình bày chi tiết lộ-trình của Victoria khi thoát khỏi phong tỏa và hướng tới tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 80% —trong thời gian một tuần.