Thông báo số 8 của Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử BCH CĐNVTD/VIC Nhiệm kỳ 2022-25

Ủy Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử chúng tôi cũng xin thông báo cùng quý đồng bào về một số điều trong ngày bầu cử như sau đây…