PHÓNG SỰ TRẬN ĐẤU ÚC-VN: Đi Xem Đá Banh Để Biết Nền Giáo dục Của Phương Tây và Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Như Thế Nào?

Muốn biết nền giáo dục của một quốc gia nào như thế thì chỉ nhìn người dân, các thanh niên nước đó hành động, cư xử như thế nào. “Thượng bất chính, hạ tất loạn”. Cha mẹ không ra gì, Cha mẹ là tham quan… thì làm sao dạy dỗ con trẻ để thành người tốt được.