Những Hạt Giống Của Tương Lai –Thế Hệ Tiếp Nối

Cộng Đồng người Việt Tự do Victoria có Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc, tên tiếng anh là Dual Identity Leadership Program.