Ngân khố Pallas công bố Ngân sách 2022-23 của Victoria

Hệ thống y tế của Victoria là trọng tâm của Ngân sách Tiểu bang năm nay, với Chính phủ Andrews cam kết hơn $12 tỷ đôla cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Victoria.