Lễ Tưởng Niệm trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và sự hy sinh của 74 chiến sĩ hải quân QLVNCH

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng thông báo cùng quý vị chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và sự hy sinh của 74 chiến sĩ Hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19/01/1974.