Hoài Linh và lời giải thích muộn màng về 14 tỉ tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020

Số tiền thực tế nghệ sĩ Hoài Linh nhận được trong dịp vận động cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung cuối năm 2020 là hơn 14 tỉ đồng.