Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là lãnh đạo tối cao mới của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất không được chính quyền Việt Nam hiện tại thừa nhận. Lãnh đạo của giáo hội bị chính quyền đàn áp trong nhiều năm từ 1975.