Giới thiệu Liên danh Xây Dựng và Phát Triển do Ông Nguyễn Quang Duy thụ ủy.

Mọi người Việt 18 tuổi trở lên sinh sống ở Tiểu bang Victoria đều có quyền đi bầu để chọn 1 trong 2 Liên danh tranh cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, Úc cho nhiệm kỳ 2022-25, vào ngày Chủ Nhật 18/09/2022 sắp đến.