Gần 20,000 giấy phạt COVID được ban hành, nhưng chỉ dưới 5% trả đầy đủ

Nhiều người dân Victoria đã bị phạt vì vi phạm các hạn chế trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng có bao nhiêu người trong số họ đã trả tiền phạt?