CLAUDIA NGUYEN, đơn vị Melba (Hội Đồng Thành Phố Yarra): Một tiếng nói tươi mới, độc lập, sẵn sàng phục vụ

Sau hơn 40 năm định cư tại Úc, ngoài việc ổn định cuộc sống về mặt kinh tế, góp phần vào công việc phát triển đất nước. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc cũng đã nổ lực hội nhập vào đời sống chính trị chính mạch tại quốc gia đã cưu mang mình. Đặc biệt là ở thế hệ thứ hai.