Cảnh báo tiền giả $50 và $100 cho người mua sắm và doanh nghiệp ở Adelaide

Một cảnh báo đã được đưa ra về tiền giả đang lưu hành ở Adelaide.