BƯỚC CUỐI: Các hạn chế COVID được nới lỏng ở VIC; Khẩu trang không bắt buộc ở ngoài

Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews, chuyển tiểu bang sang Bước Tiếp Theo Lộ-Trình mở lại –BƯỚC CUỐI CÙNG (Bước 4) từ 11:59 giờ tối Chủ Nhật ngày 22 tháng 11, hướng tới Bình-Thường COVID.