AVWA: Thủ hiến VIC Daniel Andrews tặng biển đồng kỷ niệm khánh thành văn phòng Springvale

Thủ Hiến tiểu bang Victoria -Daniel Andrews tặng biển đồng kỷ niệm cho Hội Phụ Nữ Việt Úc (AVWA) tại Springvale ngày Thứ Sáu 21/04/2023.