AEC: Không đi bỏ phiếu được vào ngày Bầu cử?

Nếu không đi bỏ phiếu được vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện được bỏ phiếu sớm.